นโยบายธุรกิจ

PRIVACY POLICY

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

 • ทางร้าน ขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน www.homeplusfurnituremall.com เป็นสมบัติของทางร้าน www.homeplusfurnituremall.com ชอบแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์มิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตจาก www.homeplusfurnituremall.com ว่ากรณีใดๆ ทาง www.homeplusfurnituremall.com ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ภาพและสี ที่ใช้ใน www.homeplusfurnituremall.com เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.homeplusfurnituremall.com เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสัญญาใดๆ อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบน www.homeplusfurnituremall.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • ผู้ ใช้งานจะต้องเก็บรักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่ทางร้าน ได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน
 • ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  • ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
  • กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
  • กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
  • กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

          ท่านมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิที่ห้ามมิให้ถอนความยินยอมโดยระบุไว้ในกฎหมายหรือในสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยทางร้าน ไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด
 • ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.facebook.com/homeplussakon  โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
 • หากต้องการยกเลิกบัญชีที่เชื่อมโยงกับ facebook ให้เข้าไปที่เมนู “ตั้งค่า” -> “การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ” -> “แอพและเว็บไซต์” -> เลื่อนหาแอพ “Home Plus Furniture” -> เลือก “ลบออก” เมื่อทำการลบออกแล้วบัญชีที่ถูกเชื่อมกับเว็บไซต์จะถูกยกเลิก เมื่อยกเลิกบัญชีแล้ว ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ภายในแอพของคุณจะถูกลบด้วย เช่น ข้อมูล e-mail ที่ละทะเบียนไว้ ชื่อ ที่อยู่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกทันที เรียนรู้เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Warranty policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

      กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟซบุ๊กของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว

      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯได้ทุกวัน เวลา 8.30-17.30 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • บริษัทฯมีบริการจัดส่งฟรีในเขตพื้นที่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไป
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันการจัดส่งผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์ของลูกค้า เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ
 • หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ บริษัทจะส่งสินค้าในรอบถัดไปภายใน 15 วันนับจากวันที่ ลูกค้าปฏิเสธไม่สะดวกรับของ
ช่องทางการจัดส่งสินค้า
 • ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายในวันทำการที่แจ้งไว้ โดยพนักงานของบริษัทฯ
 • ช่องทางที่ 2 : ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

*ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ที่เว็บไชด์,แอดมินเพจ หรือเพจเฟซบุ๊ก

เงื่อนไขในการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯภายใน3วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ที่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-972-585 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ในการคืนเงินค่าสินค้าเงินโอน บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
นโยบายคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

บริษัท โฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ สกล จำกัด (“บริษัทฯ”) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯของเรามีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง หากกรณที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหา และปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯของเรายินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอย่างไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าในทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุด เบอร์โทรศัพท์ 042-972585 เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วันโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน